വെളിച്ചത്തിലേയ്ക്ക്‌.....


വെളിച്ചത്തിലേയ്ക്ക്, വർണ്ണങ്ങളിലേയ്ക്ക്, വിടരുന്ന നയനങ്ങൾ.......