ഇമ്പം.നെല്ലിയാമ്പതി യാത്രയിൽ,  വഴിയോരത്ത് നിന്ന്  പേരറിയാപൂവിന്റെ  പുഞ്ചിരി.