ജുഹൈനയുടെ വരമകൾ മണിക്കുട്ടി (ജുഹൈന) ചെയ്ത ഒരു പെൻസിൽ സ്കെച്ച്.