സാഫല്യം


സ്നേഹത്തിന്‍ പൊരുളറിയും പൂര്‍ണ്ണത
നിസ്വാര്‍ത്ഥത ഉടലണിയും ഹൃദ്യത
മാനസങ്ങള്‍ തമ്മിലറിയും ധന്യത
ദാമ്പത്യജീവിതത്തിന്‍‌ ചാരുത................

അനുഭവങ്ങളരുളീടും മധുരം‌
അകതാരില്‍ നിനവുകളായ് കിനിയും
അനുഭൂതിസാന്ദ്രതകളുടലില്‍‌
അനുരാഗമധുരമകക്കാമ്പില്‍....................

സ്നേഹാര്‍ദ്രം പങ്കിട്ടോരാശകള്‍‌
സാഫല്യപ്പൂര്‍ണ്ണത പുല്‍കും വേളകള്‍
ഉടയോന്‍‌ കനിഞ്ഞേകും കനികള്‍‌
ഇണകള്‍ക്ക് ജീവിത സുകൃതം....................

സുഖദുഃഖസമ്മിശ്ര വാഴ്വില്‍‌
തുണനില്‍ക്കും ഇണകളന്യോന്യം‌
നന്മകള്‍‌ പൂവിടര്‍ത്തും‌ വഴിയില്‍‌
കൈവിരല്‍‌ കോര്‍ത്തു ഗമിക്കും‌...................


തന്നിണതന്‍‌ ക്ഷേമം‌ കൊതിക്കും‌പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ നാഥങ്കലെത്തും‌അവനരുളീടുമിരുപേര്‍ക്കുമൊപ്പം‌ഇഹലോക പരലോക സൌഖ്യം....................

 
Continue Reading