സായൂജ്യം

വര്‍ഷപാതമായ്‌ ഞാന്‍
പെയ്തിറങ്ങാം .......

നിന്റെ

കണ്ണീരിന്റെ
ഉപ്പിലേക്ക്‌
ദുഃഖത്തിന്റെ
ചതുപ്പിലേക്ക്

ആശങ്കയുടെ
നിഴലുകളിലേക്ക്‌
ഭയത്തിന്റെ
നിലവറകളിലേക്ക്‌

നിരാസത്തിന്റെ

ശൂന്യതയിലേക്ക്‌
വിഷാദത്തിന്റെ
ദൈന്യതയിലേക്ക്‌

പരിഭവത്തിന്റെ

അമാവാസിയിലേക്ക്
പ്രതിരോധത്തിന്റെ
കവചങ്ങളിലേക്ക്‌

മൌനത്തിന്റെ

കയങ്ങളിലേക്ക്‌
സംയമനത്തിന്റെ
വിശുദ്ധിയിലേക്ക്‌

വ്രതങ്ങളുടെ

മുള്‍മുനയിലേക്ക്‌
ജാഗ്രതയുടെ
വാള്‍ത്തലയിലേക്ക്‌

ചിന്തകളുടെ

വെളിമുഖത്തേക്ക്‌
പ്രതീക്ഷകളുടെ
പ്രതലങ്ങളിലേക്ക്‌

ആശയുടെ

ആഴിയിലേക്ക്‌
വിശ്വാസങ്ങളുടെ
അദ്രിയിലേക്ക്‌

മമതയുടെ

മാധുര്യത്തിലേക്ക്‌
സൌഭാഗ്യത്തിന്റെ
ശോഭകളിലേക്ക്‌

നിലാവായ്‌ ഞാന്‍
വീണലിയാം ........

നിന്റെ

മോഹങ്ങളുടെ പൂവനിയിലേക്ക്                                                                                                        
ന്ദസ്മിതത്തിന്റെ
തിളക്കത്തിലേക്ക്‌

മൊഴികളുടെ

കുളിരിലേക്ക്‌
മിഴികളുടെ
ക്ഷണത്തിലേക്ക്‌

സൌന്ദര്യത്തിന്റെ

സമ്മോഹനയിലേക്ക്
സാമീപ്യത്തിന്റെ
ലഹരിയിലേക്ക്‌

തനുവിന്റെ

സ്നിഗ്ദ്ധതയിലേക്ക്‌
അനുഭൂതിയുടെ
പുഷ്പങ്ങളിലേക്ക്‌

ദാഹത്തിന്റെ

അഗ്നിയിലേക്ക്‌
രഹസ്യങ്ങളുടെ
മധുവനിയിലേക്ക്‌

സ്പര്‍ശത്തിന്റെ

കനിവിലേക്ക്‌
നിശ്വാസത്തിന്റെ
ഊഷ്മളതയിലേക്ക്‌

ലാസ്യത്തിന്റെ
പൂമെത്തയിലേക്ക്‌
ഹര്‍ഷത്തിന്റെ

പൂഞ്ചിറകിലേക്ക്‌

കിനാവുകളുടെ
വര്‍ണ്ണരാജിയിലേക്ക്‌
വികാരങ്ങളുടെ
ടാകത്തിലേക്ക്‌

അഴകിന്റെ

പൊരുളുകളിലേക്ക്‌
ആവേശത്തിന്റെ
അലമാലകളിലേക്ക്‌

ആനന്ദത്തിന്റെ

ഉല്‍സവങ്ങളിലേക്ക്‌
അഭിനിവേശത്തിന്റെ
ഉന്മാദത്തിലേക്ക്‌

നിര്‍വൃതിയുടെ

മധുകണങ്ങളിലേക്ക്‌
സംതൃപ്തിയുടെ

പുലരികളിലേക്ക്‌.....
Continue Reading