തിര "ക്കഥ".

തിരക്കുകൂട്ടുന്ന തിര.


തിര തിരിവിലെത്തുമ്പോള്‍...

Continue Reading