നിര്‍വസന നിനവുകള്‍


സുവര്‍ണ്ണഗാത്രികളാം
സുമോഹനാംഗികളേ
സുഗന്ധമേകിടുക
വസന്തവേദിയിതില്‍....

വിലോലസുന്ദരരാം
സുഹാസകന്യകളേ
വിരുന്നൊരുക്കിടുക
വികാരമദിരയുമായ്‌....

വിലാസമോഹനമീ
മദാന്ധവേളകളില്‍
ലസിച്ചു പാടിടുക
സുവശ്യഗീതകങ്ങള്‍ ....

ഇനിക്കും രാഗരസം
തുടിക്കുമധരപുടം
വിടര്‍ത്തി വന്നണയൂ
തുടുത്ത അഴകുകളേ.....

വിടര്‍ന്ന സൂനമധു
നുകരും ഭ്രമര സമം
നിറഞ്ഞ ദാഹവുമായ്‌
നുകരുക അധരസുധ.....

തുടിക്കും ധമനികളില്‍
പടര്‍ന്ന അഗ്നിയുമായ്‌
തഴുകിയുണര്‍ത്തിടുക
ജ്വലിക്കും കാമനയെ.....

നിതാന്തചഞ്ചലരായ്‌
നര്‍ത്തനമാടുകയീ
കവിഞ്ഞ നിര്‍വൃതിയെ
കൊതിക്കുമുടലുകളില്‍....

മദനസുഗന്ധമെഴും
മൃണാള മൃദുലതയാല്‍
പകരുക മധുരിതമാം
പുളകത്തേന്‍കണങ്ങള്‍ ....

പ്രസന്നസുരഭിലമാം
പൂന്തളിരുടലുകളാല്‍
പുണരുക തരളിതരായ്‌
പ്രമോദമുണരുകയായ്‌......

-------------------------------------

Continue Reading