ഉടയാനൊരുങ്ങുന്ന കലശംഉടയാനൊരുങ്ങുന്ന കലശം

ഉലകിലൊരു പകലിന്‍ കലാശം.
Continue Reading